Regulamin promocji "Questy w SideQuest"

Regulamin promocji "Questy w SideQuest" w lokalu SideQuest, prowadzonego przez Leszek Wojtan SideQuest, w Gdańsku przy ul. Partyzantów 13B/2, NIP: 9571037573, zwanego dalej Sklepem.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Questy w SideQuest”.
  2. Organizatorem Promocji jest Leszek Wojtan SideQuest z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Partyzantów 13B/2, 80-254, NIP: 9571037573 (dalej również: „Sklep”).
  3. Promocja rozpoczyna się w dniu 08.07.2019 r. i trwa do odwołania.
  4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez odebranie ze Sklepu Karty Lojalnościowej, służącej do zbierania pieczątek.
  5. Pieczątki otrzymuje się za:
   1. Opłacone wejście do Strefy Gier
   2. Skorzystanie ze stanowiska VR
   3. Wzięcie udziału w sesji RPG
   4. Wynajęcie sali RPG
   5. Wzięcie udziału w zorganizowanym przez Sklep wydarzeniu
  6. Na jednej Karcie Lojalnościowej pieczątki może zbierać wyłącznie jedna osoba.
  7. Zabrania się przekazywania Karty Lojalnościowej innym osobom.
  8. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie, aż do jej zakończenia.
  9. Nagrody może otrzymać jedynie właściciel Karty.
  10. Nagrody przyznawane są po przybiciu pieczątki na polu Karty Lojalnościowej z ikonką nagrody.
  11. Lista nagród obejmuje:
   1. Wybrany napój – dotyczy jedynie napojów dostępnych aktualnie w Sklepie.
   2. Wybrany snack – dotyczy jedynie przekąsek dostępnych aktualnie w Sklepie.
   3. Wejście do Strefy Gier – darmowy dostęp do stolików oraz konsoli.
   4. Darmowe wypożyczenie planszówki – darmowe wypożyczenie gry planszowej na 3 doby (z listy dostępnych w Sklepie gier planszowych), na warunkach opisanych w regulaminie wynajmu gier planszowych SideQuest. Przy wynajmie pobierana jest zwrotna kaucja. Za przekroczenie czasu promocyjnego wypożyczenia oraz za wszelkie uszkodzenia pobierane są opłaty zgodnie z regulaminem wynajmu gier planszowych SideQuest.
   5. Udział w sesji RPG – darmowy wstęp na organizowaną przez Sklep sesję RPG. Wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsca.
   6. 30/60 minutowa sesja VR – możliwość darmowego skorzystania ze stanowiska VR na czas 30/60 minut. Wymagana wcześniejsza rezerwacja.
  12. Promocja może być łączona z innymi promocjami.
  13. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
  14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
  15. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.
  16. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  17. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
  18. Wszelkie pytania oraz reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail info@sidequest.pl.
  19. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
   1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
   2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
   3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
  20. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej http://sidequest.pl.